Euro-Mix Bio

Euro-Mix Bio Środek biobójczy

Środek do ochrony i konserwacji elementów murowych, wyrobów kamieniarskich i materiałów budowlanych (za wyjątkiem drewna) przed destrukcją wywołaną przez grzyby. Do stosowania na zewnątrz.

Nr. pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4080/10 z 12.07.2010

Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do konserwacji i ochrony elementów konstrukcji murowanych, wyrobów kamieniarskich i materiałów budowlanych innych niż drewno przed destrukcją powierzchni tych materiałów wywołaną przez grzyby. „Euro-Mix Bio” nadaje się do oczyszczania z grzybów ścian elewacyjnych, kostki brukowej i innych elementów galanterii betonowej dachów, nagrobków itp. (Kat. II grupa 10). Przeznaczony do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.

Preparat w płynie do użytku profesjonalnego i powszechnego.

Substancje czynne zawarte w preparacie: 0,48g/100g czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16 alkilodimetylo, chlorki i 0,049g/100g 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

Stosowanie

„Euro-Mix Bio” jest płynnym preparatem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać. Przed zastosowaniem preparatu powierzchnię należy zmyć wodą i usunąć porosty grzybów, np. przy pomocy ostrej szczotki. Po wyschnięciu powierzchni nanieść preparat obficie przy pomocy pędzla lub wałka na całą powierzchnię i pozostawić na 6-12 godzin. Temperatura podłoża winna wynosić ok. 5-25 0 C. Następnie należy usunąć pozostałości grzybów używając do tego celu najlepiej wody pod ciśnieniem. W razie potrzeby zabieg oczyszczania powierzchni dobrze jest powtórzyć (np. przy bardzo silnie porośniętych powierzchniach). 

Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach.

Dalsze prace malarskie lub tynkarskie można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

Wydajność: zależy od porowatości i chłonności podłoża oraz stopnia jej zanieczyszczenia i wynosi ok. 0,15 l/m2.

Przechowywanie

przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 C do +30o C.

Bezpieczne postępowanie z produktem

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (odzież ochronna, okulary, rękawice). Podczas aplikowania preparatu nie jeść i nie pić. Nie rozprowadzać preparatu w pobliżu roślin, krzewów, chronić przed przedostaniem się preparatu do zbiorników wodnych i kanalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące toksykologii, obchodzenia się z produktem i odpadami zawarte są w karcie charakterystyki produktu.

Pierwsza pomoc

postępowanie w przypadku zatrucia lub wystąpienia uczulenia – zgłosić się do lekarza i pokazać tę ulotkę informacyjną.

  • S2 – chronić przed dziećmi
  • S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  • S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
  • S28 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody
  • S29 – nie wylewać do kanalizacji

Postępowanie z odpadami

Pozostałości produktu po uprzednim rozcieńczeniem wodą można odprowadzić do ścieków komunalnych. Opakowanie po opróżnieniu i umyciu wodą należy zutylizować.

Dane techniczne

Ilość: 1L, 5L

Pliki do pobrania

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym (2,7 MB)

Deklaracja zgodności (0.69 MB)

Karta charakterystyki (0.21 MB)

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...