Regulamin rekrutacji uczestników gry Euro-Mix

 

§ 1

Postanowienia wstępne
 1. P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o. o. wypisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102753, NIP 6510003845, REGON 270076784, we współpracy z Agencją Reklamową INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolskiej 1e, wypisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417921, NIP 6332231023, REGON 242961516, organizują nabór uczestników do udziału w Grze, określanej dalej terminem „Gra”. P.P.H.U. EURO-MIX Sp. z o. o. i Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna, zwani będą dalej łącznie „Organizatorami”.
 2. Gra rozegrana zostanie na żywo, z udziałem publiczności, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora (planowany termin: 8 czerwca 2014, miejsce: Rynek w Żorach, woj. śląskie). Główną nagrodą jest kwota 5 000 zł w gotówce. Gra zarejestrowania zostanie na nośnikach audiowizualnych i rozpowszechniana w formie skrótu filmowego środkach masowego przekazu.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać od dnia 23 kwietnia 2014 roku do dnia 18 maja 2014 roku. Zasady naboru określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.
 4. Uczestnikami Gry mogą zostać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie będące pracownikami/właścicielami/Członkami Zarządu firm Organizatorów, ani członkami najbliższej rodziny pracowników/właścicieli/Członków Zarządu firm Organizatorów. Za członka najbliższej rodziny uważa się: rodzica, dziecko, współmałżonka, rodzeństwo.

§ 2

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Grze
 1. Osoba, która zgłasza zamiar wzięcia udziału w Grze zgodnie z postanowieniami Regulaminu, określana jest dalej jako Zgłaszający.
 2. W celu zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w Grze należy w terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu dostarczyć do siedziby Organizatora dokumenty rekrutacyjne. Organizator udostępnia dwie możliwości dokonania zgłoszenia:
  1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://euromix.com.pl/?p=1141, oraz załączyć jedno aktualne zdjęcie Zgłaszającego.
  2. wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy w formacie pdf zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://euromix.com.pl/formularz_zgloszeniowy.pdf, załączyć jedno aktualne zdjęcie Zgłaszającego i dostarczyć dokumenty na adres Organizatora:
   Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Sp. J.
   ul. Opolska 1e
   44-335 Jastrzębie-Zdrój
   O zachowaniu terminu określonego w § 1 ust. 3 Regulaminu decyduje w tym wypadku data odbioru dokumentów przez Organizatora.
 3. Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w Grze ponosi Zgłaszający.
 4. Zgłaszający deklarujący zamiar wzięcia udziału w Grze oświadcza, iż ma świadomość, że:
  1. udział w Grze wiąże się z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku w celach promocyjnych Spółki Euro-Mix, na co wyrazi zgodę w odpowiednim oświadczeniu,
  2. proces wyłaniania kandydatów na uczestników Gry obejmuje rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Organizatora (Jastrzębie-Zdrój), 
  3. Gra odbędzie się na żywo z udziałem publiczności, w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie, który może ulec zmianie. Decyzja o udziale w Grze zobowiązuje Zgłaszającego się do przestrzegania wyznaczonego przez Organizatora harmonogramu (terminu) organizacji Gry.
  4. w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego Zgłaszającemu udział w Grze, niezwłocznie poinformuje on o tym Organizatora,
  5. jest zobowiązany do zapoznania się z udostępnionymi przez Organizatora Zasadami Gry przed przystąpieniem do rozgrywki, i do zaakceptowania Zasad Gry.

 § 3

Wyłanianie kandydatów na uczestników Gry
 1. Spośród Zgłaszających Organizatorzy dokonają wyboru potencjalnych uczestników Gry.
  Z wybranymi w ten sposób potencjalnymi uczestnikami Gry będą się kontaktować przedstawiciele Organizatorów, w celu uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikującej ostatecznie do udziału
  w Grze. W trakcie rozmowy Zgłaszający zostaną poinformowani o możliwości i warunkach ewentualnego udziału w Grze.
 2. Rozmowy kwalifikujące do udziału w Grze odbywały się będą do 20.05.2014. Jeżeli pomimo propozycji co najmniej dwóch terminów rozmowy ze strony Organizatora Zgłaszający nie będzie mógł stawić się w siedzibie Organizatora w żadnym z zaproponowanych terminów, zostanie wyłączony z postępowania dotyczącego wyłaniania uczestników Gry. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przeprowadzania rozmów ze Zgłaszającymi.
 3. Organizatorzy zastrzegają, że mogą nie udzielić Zgłaszającemu żadnej odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Oznacza to, że Organizatorzy nie są zainteresowani podjęciem ze Zgłaszającym rozmów na temat udziału w Grze.
 4. Ze względu na charakter i założenia Gry, jedyną okolicznością potwierdzającą wybór Zgłaszającego jako uczestnika Gry jest odrębna umowa, którą Zgłaszający zawiera w formie pisemnej z jednym z Organizatorów. Umowa ta w sposób szczegółowy określa prawa i obowiązki stron związane z udziałem w Grze. Do czasu zawarcia takiej umowy Zgłaszający nie uzyskują jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w Grze.

§ 4

Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane ze zgłaszaniem uczestnictwa w Programie należy kierować do Organizatora w formie pisemnej, na adres: Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Sp. J., ul. Opolska 1e,
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, z dopiskiem „Gra Euro-Mix – reklamacja zgłoszenia”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające wszystkich danych mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w terminie siedmiu dni od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie będące podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę wskazaną przez Organizatorów w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Decyzja wydana w wyniku rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni o daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów na adres podany w treści reklamacji.

§ 5

Publikacja Regulaminu naboru do Gry

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie internetowej pod adresem: http://euromix.com.pl/?p=1147

§ 6

Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolskiej 1e.
 2. Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom.
 4. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane przez Agencję Reklamową INFOMAG B. Daniłoś Spółka Jawna wyłącznie w zakresie i przez czas niezbędny do celów związanych z przeprowadzeniem naboru uczestników do udziału w Grze.
 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w naborze uczestników do udziału w Grze.
 6. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Agencja Reklamowa INFOMAG B. Daniłoś Sp. J., ul. Opolska 1e, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
 2. Organizatorom przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia naboru do udziału w Grze. Informacja o wystąpieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności zostanie podana przez Organizatorów do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu zgodnie z § 5 Regulaminu. Zmiany Regulaminu następują zawsze z poszanowaniem praw nabytych Zgłaszających.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...